11shutterstock_110873510

MVO Nederland geeft in een eerder artikel goede tips voor bedrijven om CO2 te reduceren en daardoor klimaatneutraal te gaan ondernemen. Het zijn tips die bedrijven en leveranciers verder kunnen helpen. Maar leidt dat ook echt tot CO2-reductie in Nederland en is het genoeg?

Het is altijd beter energie te besparen, restwarmte te gebruiken en grondstof te recyclen… Laten we dat voorop stellen! Goed voor de portemonnee en goed voor het milieu. En uiteindelijk leidt het tot CO2-reductie, maar niet automatisch. Hoe komt dat?

  • Als u groene stroom koopt, leidt dat niet direct tot CO2-reductie. Het stroomnet bestaat uit een mix van opwekking voor stroom: kolen, gas, kernenergie, wind, biomassa… En het wordt deels geïmporteerd. De vraag naar groene stroom in Nederland is groter dan dat er opgewekt wordt. Dus als er meer vraag naar groene stroom komt, leidt dat op termijn tot meer groene stroom en CO2-reductie, maar niet direct. U helpt wel mee aan een goede ontwikkeling!
  • Vergelijkbaar geldt dat voor energiebesparing: uw zuinigheid betekent dat energiecentrales minder stroom op hoeven te wekken en minder CO2-emissies hebben. Dus niet uw bedrijf, maar de centrale reduceert eigenlijk CO2. Nu valt alle energieopwekking onder het Europese emissiehandelssysteem en leidt minder stroomopwekking niet direct tot CO2-reductie. Nederlandse stroom wordt immers ook geëxporteerd.
  • Dat geldt ook voor de CO2-emissies van de Europese industrie. Die vallen onder de Europese emissiehandel, er is een emissiebudget voor. Het minder kopen van producten leidt niet automatisch tot minder CO2 in de industrie.
  • De luchtvaart binnen de EU valt ook onder emissiehandel; daar is een emissiebudget voor.

Schaarste aan emissierechten

Dus omdat emissies van de energiesector , industrie en luchtvaart voor het merendeel (50% van de emissie) onder het plafond van de Europese emissiehandel vallen, leidt uw actie niet automatisch tot CO2-reductie bij u. In principe doen deze bedrijven dat en belasten ze de CO2-kosten door naar u. Natuurlijk zijn de emissieverplichtingen in deze sectoren nog niet ambitieus genoeg. Er is extra actie nodig en de schaarste aan emissierechten moet groter worden.

Daarom pleit ik er altijd voor dat als een bedrijf extra CO2-reductie in Nederland wil bereiken, hij dat het beste in sectoren kan doen die niet onder emissiehandel vallen. Dus producten van MKB leveranciers afnemen, gasbesparing voor verwarming, transport, land- en tuinbouwproducten. Daar zijn nog veel reducties te behalen, en er is minder aandacht voor.

Ik pleit er bij bedrijven voor niet alleen klimaatneutraal te zijn, maar zelfs iets verder te gaan met compensatie

Aangezien extra CO2-reductie volgens het vonnis in de klimaatzaak van Urgenda nodig is, is het essentieel om te weten wanneer additionele CO2-reductie wordt bereikt. Dat is precies wat de aankomende Green Deal Nationale CO2-markt ook wil bepalen: wanneer is CO2-reductie in het binnenland extra? Dus CO2-compensatie in projecten die expliciet additioneel zijn, is dus een goede manier.En dat kan in binnen- en buitenland, in duurzame energie of cook stoves elders, maar ook in bebossing en bosbescherming.

Ik pleit er bij bedrijven voor niet alleen klimaatneutraal te zijn, maar zelfs iets verder te gaan met compensatie. Voor het klimaatprobleem moeten we in de EU 40% reduceren in 2030 en 80% in 2050. Dan is klimaatneutraal (0 emissies) eigenlijk niet genoeg. Beter is het klimaatnegatief te ondernemen: zelf iets bijdragen en ook extra reductie in verband met het klimaatprobleem.

Jos Cozijnsen, emissierechten.nl